May 6, 2012
yama-bato:


Qin Tianzhu
via

(detail)
      

and More

yama-bato:

(detail)

     

and More

11:40pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKyK_5Xci
  
Filed under: Qin Tianzhu art 
September 25, 2011
Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)
To Prolong One’s Life

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

To Prolong One’s Life

11:36pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKy9wLHGu
  
Filed under: Qin Tianzhu art painting 
September 25, 2011
Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)
Double Crane

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

Double Crane

11:35pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKy9wLAgu
  
Filed under: Qin Tianzhu art painting 
September 25, 2011
Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)
Everlasting

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

Everlasting

11:34pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKy9wL6rF
  
Filed under: Qin Tianzhu art painting 
September 25, 2011

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

11:34pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKy9wL2WU
  
Filed under: Qin Tianzhu art painting 
September 25, 2011
Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

11:33pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKy9wKvkt
  
Filed under: Qin Tianzhu art painting 
September 25, 2011
Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

11:32pm  |   URL: http://tmblr.co/Z5aGKy9wKpnM
  
Filed under: Qin Tianzhu art painting 
September 25, 2011
Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)
Lotus Bird   

Qin Tianzhu(Chinese, b.1952)

Lotus Bird